Home / Projekt EU

Projekt EU

Beneficjent Neo.Net Jakub Koperski realizuje projekt pn. "Zwiększenie konkurencyjności NEO NET na rynkach zagranicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Działanie 1.2. „Internacjonalizacja MŚP”. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności NEO NET na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki oraz pozyskanie odbiorców na rynkach zagranicznych. Wartość projektu: 697 164,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 481 780,00 PLN

Beneficiary Neo.Net Jakub Koperski implements the project entitled "Increasing NEO NET's competitiveness on foreign markets" as part of the Eastern Poland Operational Program for 2014-2020. Action 1.2. "Internationalization of SMEs". The aim of the project is to increase the competitiveness of NEO NET on foreign markets by implementing a business model related to the internationalization of operations. The planned effect of the project is to increase brand recognition and acquire recipients on foreign markets. Project value: 697 164.00 PLN Contribution of European Funds: 481 780.00 PLN